هرگاه خداوند بخواهد كسي را خوار گرداند ، او را از علم و دانش بي بهره مي سازد. حضرت علی (علیه السلام)